Utskriftsvennlig versjon

Lover, forskrifter og rundskriv

Arkivlova

eSignaturloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

Personopplysningsloven

Pliktavleveringslova

Sikkerhetsloven

Straffeloven (§§ 120 til 122) (Arkivfaglig viktige paragrafer)

Universitets- og høyskoleloven

Åndsverkloven

Helsepersonelloven

Helseregisterloven

 

Forskrifter

 

Forskrift om avgiftsfritak, østerrikske stud. Bestemmelse om fritak for avgifter ved universitet og høgskoler for østerrikske studenter

Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

Forskrift om offentlighet i rettspleien

Forskrift om pasientjournal

Vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis

 

Annet regelverk

Rundskriv G-69/98 Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven

Partsoffentlighet i statlige tilsettingssaker

Statens personalhåndbok

Digitaliseringsrundskrivet (Kommunal-og moderningseringsdepartementet)

Laster...